shows8/30- SOMA -San Diego, CA

9/3- Dive Bar -Las Vegas, NV